XMU无线认证密码重置

说明:

   为了方便广大师生重置校园无线认证密码,请点击下方使用校园信息门户用户名和密码重置校园无线认证密码

                                                                              线上办理 >>